Ίσολογισμός Κτελ Λευκάδας Α.Ε. Έτους 2015

Αναρτήθηκε ο ισολογισμός για το έτος 2015. Ανατρέξτε στη σελίδα ‘Εταιρία -> Δημόσια Έγγραφα’