ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ 29/10/2020

Σας ενημερώνουμε ότι από  ΠΕΜΠΤΗ 29/10/2020 τα δρομολόγια από

και προς Θεσσαλονίκη θα διαμορφωθούν ως εξής:

Λ Ε Υ Κ Α Δ Α – Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η    

Π Ε Μ Π Τ Η                  0 9 . 4 5

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η                 0 9 . 4 5

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η – Λ Ε Υ Κ Α Δ Α    

Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η         1 3 . 3 0

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η                1 5 . 3 0